<IMG SRC="nonflash.gif" width=810 height=50 BORDER=0>

Wejście Polski do Unii Europejskiej powoduje, że szczególną uwagę musimy zwrócić na ochronę środowiska , poprawę zdegradowanych ekologicznie przez cywilizację obszarów, dostosowując ją do standardów krajów przodujących w ochronie i dbałości o środowisko, w którym żyjemy. Takie wyzwania stoją przed osobami, które chcą zdobyć zawód technika ochrony środowiska. Dzięki wiedzy na temat podstawowych zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska: współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.
Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w służbach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, ośrodkach badań i monitorowania środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji lub mogą prowadzić własne biuro projektowe ochrony środowiska.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
P R Z E D M I O T Y     K I E R U N K U :

ochrona powietrza
ochrona przed hałasem i drganiami
ochrona wód
ochrona gleb i rekultywacja
gospodarowanie odpadami
podstawy techniki
biologia i ekologia
prawo i ekonomika w ochronie środowiska
użytkowanie komputerów
pracownia badań laboratoryjnych.


W wyniku kształcenia słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie:
 • określania aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka,
 • wykonywania wybranych oznaczeń w zakresie specjalistycznym, w szczególności dotyczące gleby powietrza, wody, hałasu, odpadów i promieniowania,
 • przeprowadzania badań technologicznych z zakresu ochrony środowiska,
 • oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia powietrza i ziemi,
 • określania zgodności z normami oczyszczania powietrza, odpadów i ścieków,
 • badania i kontrolowania emisji i imisji zanieczyszczeń,
 • obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej itp. • TEGO NAPRAWDĘ WARTO SIĘ UCZYĆ - WARTO TO UMIEĆ !!!

  :.:S T R O N A G Ł Ó W N A:.:
  mielecka szkoła biznesu, inna wersja tej strony znajduje się na serwerze plobox: http://free.polbox.pl/a/aadamska/